Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska i kadr Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i kadr w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Wykształcenie minimum średnie.
 7. Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu:
  • Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • Kodeksu pracy,
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Ustawy o odpadach,
  • Przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
 2. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 3. Prawo jazdy kat. B,
 4. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja
 5. Obowiązkowość, dokładność i dyspozycyjność,
 6. Doświadczenie – praca na stanowisku związanym z gospodarką odpadami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku,
 2. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 3. Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 4. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 5. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem, sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Związku
 7. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 9. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 10. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku,
 11. Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi,
 12. Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
 13. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 14. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 15. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 16. Planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych administracji,
 17. Prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Biurze Związku,
 18. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Przewodniczącego Zarządu,
 19. Prowadzenie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 20. Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,
 21. Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych,
 22. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. w Biurze Związku

Wymagane dokumenty:

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska” do dnia 05.11.2018 r. do godziny 14. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.

 1. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
  • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra–Nysa–Bóbr – Wiesław Zielazny z siedzibą ul. Bohaterów W. P. 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl, tel. (68) 383 45 36
  • Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka e-mail: rodo-iod@wp.pl, tel. (68) 391 92 26
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  • jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914


Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 25.10.2018
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 25.10.2018
Dokument oglądany razy: 2731
17.04.2024 // odra-nysa-bobr.pl/BIP