bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Doświadczenie zawodowe w księgowości sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatowe:

 1. Znajomość przepisów w zakresie prawa o samorządzie gminnym, finansach publicznych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przepisów dotyczących szczegółowych zasad rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego i sprawozdawczości budżetowej,
 2. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym programów finansowo – księgowych,
 3. Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. Odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne,
 3. Obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań,
 4. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń wymaganych ustawami w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
 5. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 6. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • CV z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopia dowodu osobistego.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej” do dnia 22 listopada 2013 r. do godziny 14. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.) Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Wzór wymaganego oświadczenia do pobrania >tutaj<Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 9 190