ZMIANA STAWKI OPŁATY!!!

 Zgromadzenie MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” na podstawie § 2 uchwały nr 1/2021 z dnia 29.06.2021r. w sprawie wyboru metody oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, zawiadamia o zmianie wysokości opłaty.

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od 01.08.2021r. wynosić będzie 32,00 zł od osoby za każdy miesiąc.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW!!!

              Od 29.03.2021r. w biurze MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" obowiazują nowe numery telefonów: 

  Sekretariat: (68) 506 52 60

 Przewodniczący Zarządu: (68) 506 52 61

Skarbnik/Główny księgowy: (68) 506 52 62

Obsługa klienta (68) 506 52 63; 791 999 502

Księgowość: (68) 506 52 64; (68) 506 52 65

                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PSZOK

Więcej o funkcjonowaniu PSZOKów znajdziecie Państwo tutaj >>> kliknij tutaj <<<

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązek segregacji!!!

 

    Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku właściciela nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów, ustawa o utrzymianu czystości i porządku w gminach przewiduje opłatę znacznie podwyższoną w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki za odpady segregowane określonej w drodze decyzji. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny zobowiązani są do 31 grudnia 2020r. do złożenia korekty deklaracji zmieniajacej sposób gromadzenia odpadów z nieselektywnych na selektywny. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zniżka za kompostownik!!!

 

         Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych mają prawo do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od nieruchomości na podstawie uchwały nr 11/2020 Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr".

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana adresu siedziby MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr"!!!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul. Pionierów 44 (w kierunku Świebodzina, przy budynku sklepu Meblostyl)

66-600 Krosno Odrzańskie

Numery NIP i REGON  pozostają bez zmian.

Adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kary pieniężne za niezłożenie deklaracji ,,ŚMIECIOWEJ" !!!

 

W roku bieżącym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491
i 522) i zaprzestaniem realizowania edukacji w sposób stacjonarny od marca 2020 r. młodzież powróciła do swoich stałych miejsc zamieszkania. Zatem prosimy, aby osoby, które złożyły zmieniające deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu wyjazdu dzieci podyktowanego celami edukacyjnymi ponownie złożyły deklaracje zmieniające.

 

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi karą grzywny w wysokości do 5 000,00 złotych w myśl art. 10 ust. 2b (ustawy z dnia 13 wreśnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Biura MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim  z dnia 24 kwietnia 2020roku.

 

Od 27 kwietnia 2020 roku przy niewielkich ograniczeniach biuro MZGOK w Krośnie Odrzańskim realizuje sprawy mieszkańców gmin z terenu działania Związku. Nadal obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa dla interesantów i pracowników:

- bezpośrednio (przyjście do biura) załatwiane będą tylko sprawy pilne, po uprzednim umówieniu telefonicznym, dla wygody mieszkańców przy drzwiach  umieszczona jest skrzynka na korespondencję, którą można w niej umieszczać,

- zachęcamy do załatwiania spraw przez:  platformę e-PUAP, kontakt telefoniczny lub tradycyjną korespondencję.

 

Dostępne telefony :  68 506 52 60, 791 999 502

 

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej na wskazane           w decyzjach rachunki bankowe.

 

Podstawa prawna §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 697).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego       w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Postępowanie z odpadami

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

- które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

- zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

- mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

- chorych na COVID-19

należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 

Wytyczne szczegółowe

- Wytyczne dla gmin.

- Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.

- Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.

- Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

- Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 

A.   Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b

- w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

- zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;

- zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;

- zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

 

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;

- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

- po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Magazynowanie  odpadów,  o  których  mowa  powyżej,  w  miejscach  przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!!!

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałaych - firm!!!

 

Zarząd MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” (nr 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.), MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” nie obejmuje swoją działalnością nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.).

Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe od 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie MZGOK. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych dodatkowo zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Zarząd Związku, kontrolować będzie wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie MZGOK w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych pod rygorem kary grzywny. W związku z powyższym,  jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć do siedziby MZGOK nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazując liczbę mieszkańców oraz liczbę pojemników na jednej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości mieszanej stanowi sumę dwóch opłat. Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym na mocy uchwały 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wszelkie deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” z dniem 1 stycznia 2020 r. przestaną obowiązywać.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o miejscach zagospodarownia przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalncyh przeznaczonych do składowania.

 

Nazwa Adres
ZUO International Sp. z o.o. Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice
Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary
Zakład Gospodarki Kumunalnej Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 73, 65-218 Zielona Góra 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości               w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnaych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

  Poziom odzysku i przygotowania do ponownego użycia
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Papier, metal,tworzywa sztuczne, szkło 14,2% 35% 49% 29,7% 31,6% 25,7%
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 95,8% 98% 100% 100% 100% 114,6%

Dopszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegredacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

49% 15% 1% 0% 7,7% 12,8%

 

Indywidualne poziomy recyklingu
Gmina  Poziom      
Bobrowice 43,71%
Bytnica 32,79%
Gubin 41,24%
Maszewo 38,46%
Dąbie 24,62%

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje o adresach punktów, które odbierają odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

 

a) odpady folii oraz sznurka:

- ,,ZUO-International” – adres: Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, tel: 693 196 338

b) opon (od pojazdów i maszyn rolniczych):

- ,,ABC RECYKLING” S.A. – adres: ul. Gubińska 40, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel: 68 383 58 96,

- ,,Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku" S.A. ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, tel: 22 334 24 03.

 

UWAGA!!! W związku z nowelizacją ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) niektórzy rolnicy muszą być wpisani do rejestru o odpadach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Więcej informacji uzyskacie Państwo w artykule link: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/czesc-rolnikow-musi-wpisac-sie-do-rejestru-o-odpadach-bdo-kogo-dotyczy-obowiazek/ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje o podmiotach zbierającychy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poczhodzący z gospodarstw domowych:

 

,,Elektrorecykling" S.A.,

adres: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl 

tel: 61 442 50 92, fax: 61 442 50 93, e-mail: info@elektrorecykling.pl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podmiot odbierajacy odpady komuanlne od właścicieli nieruchomości z terenu MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" 

Międzygminny Transport Odpadów Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrz. 

Adres do korespondencji: ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrz. 

NIP: 926-167-81-02, REGON: 36803250300000, KRS: 0000691251

tel: 730 332 437, e-mail: mto@mto.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powstała nowa strona BIP MZGOK dostępna jest pod adresem http://bip.odra-nysa-bobr.pl/

Archiwum BIP dostępne jest pod adresem http://archiwumbip.odra-nysa-bobr.pl/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego

dotyczące odpadów z działalności rolniczej, do pobrania tutaj ->klik<-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROODPADY

 

Co zbieramy:

 • stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, ławy itp.
 • Dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, suszarki do bielizny
 • Zabawki dużych rozmiarów, wózki i chodziki dziecięce
 • Rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń
 • Doniczki, skrzynki, wiaderka, itp.
 • Opony od samochodów osobowych (nie więcej niż 4 sztuki)
 • Telewizory, lodówki, kuchenki i inne sprzęty gospodarstwa domowego (RTV/AGD)

 

Czego nie zabieramy:

 • Wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne (deski drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, rolety, grzejniki, płytki – terakota i glazura)
 • Odpady remontowe (styropian, wata szklana, dachówki i blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju szkło okienne i samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny metalowe i plastikowe, rury kanalizacyjne i ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie i kleju, opakowania po piankach montażowych)
 • Figurki ogrodowe
 • Części samochodowe, motorowery.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontrola segregacji odpadów

W związku z informacjami od przewoźnika, pracownicy MZGOK przeprowadzili kontrole pojemników na odpady. Okazuje się, że niektórzy mieszkańcy mimo zadeklarowania selektywnej (czyli tańszej) zbiórki odpadów, nie przestrzegają zasad prawidłowej segregacji.

Wyniki kontroli publikujemy w celach informacyjnych. Jednak jeśli systuacja będzie się powtarzała, to takim osobom zostanie naliczana opłata jak za odpady zmieszane.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych popełnianych błędów.

Plastiki, szkło i metal w odpadach zmieszanych 

W odpadach zmieszanych znalazły się puszki metalowe oraz odpady z tworzyw sztucnych.

Pojemnik na odpady zmieszane pełen metalowych puszek oraz szklany słoik. 

Pojemnik na odpady zmieszane wypełniony właściwie samymi butelkami szklanymi i słoikami wraz z zakrętkami - zakrętki powinny być zdjęte, a szkło powinno trafić do odpowiedniego pojemnika lub worka w kolorze zielonym.

Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku) - powinny znajdować się w pojemniku na plastik. Papierowe opakowanie po herbacie czy słodyczach również nie powinno trafić do odpadów zmieszanych.

Po raz kolejny - plastik w pojemniku na odpady zmieszane.

Script logo