Zmiana godzin pracy!!!

W związku z obecnie panującymi upałami w dniu 10.08.2020r. MZGOK,,Odra-Nysa-Bóbr” będzie czynny do godz. 14.00, natomiast od dnia 12.08.2020r. do 13.08.2020 MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” będzie czynne do godz. 13.30. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący funkcjonowania MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr". 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 04/2020r. Przewodniczącego Zarządu, Kierownika Biura MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrz. z dnia 07.08.2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 15.08.2020r. oraz 26.12.2020r. w Biurze MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrz. na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2019.1040) -  ustala się dzień 14.08.2020r. dniem wolnym od pracy w Biurze MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrz. w zamian za święto przypadające w sobotę 15.08.2020r. oraz ustala się dzień 24.12.2020r. dniem wolnym od pracy w Biurze MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrz. w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kary pieniężne za niezłożenie deklracji ,,ŚMIECIOWEJ" !!!

 

W roku bieżącym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491
i 522) i zaprzestaniem realizowania edukacji w sposób stacjonarny od marca 2020 r. młodzież powróciła do swoich stałych miejsc zamieszkania. Zatem prosimy, aby osoby, które złożyły zmieniające deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu wyjazdu dzieci podyktowanego celami edukacyjnymi ponownie złożyły deklaracje zmieniające.

 

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi karą grzywny w wysokości do 5 000,00 złotych w myśl art. 10 ust. 2b (ustawy z dnia 13 wreśnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   UWAGA! 

Komunikat dotyczący funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminach: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin i Maszewo.

 

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że od 27 kwietna 2020 roku  PSZOKi w gminach należących do MZGOK będą czynne zgodnie z następującymi zasadami:

 

1. PSZOKI będą czynne 1 dzień w tygodniu.


2. W poszczególnych gminach PSZOKI będą otwarte:

Bobrowice – piątek

Bytnica – wtorek

Dąbie – środa

Gubin – czwartek

Maszewo – poniedziałek.

 

3. Wywóz śmieci do punktu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z gminą.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Biura MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim  z dnia 24 kwietnia 2020roku.

 

Od 27 kwietnia 2020 roku przy niewielkich ograniczeniach biuro MZGOK w Krośnie Odrzańskim realizuje sprawy mieszkańców gmin z terenu działania Związku. Nadal obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa dla interesantów i pracowników:

- bezpośrednio (przyjście do biura) załatwiane będą tylko sprawy pilne, po uprzednim umówieniu telefonicznym, dla wygody mieszkańców przy drzwiach  umieszczona jest skrzynka na korespondencję, którą można w niej umieszczać,

- zachęcamy do załatwiania spraw przez:  platformę e-PUAP, kontakt telefoniczny lub tradycyjną korespondencję.

 

Dostępne telefony :  68 888-66-10;   68  888-66-14;   791-999-502;   68 888-66-13

 

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej na wskazane           w decyzjach rachunki bankowe.

 

Podstawa prawna §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 697).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego       w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Postępowanie z odpadami

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

- które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

- zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

- mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

- chorych na COVID-19

należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 

Wytyczne szczegółowe

- Wytyczne dla gmin.

- Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.

- Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.

- Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

- Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 

A.   Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b

- w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

- zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;

- zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;

- zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

 

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;

- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

- po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Magazynowanie  odpadów,  o  których  mowa  powyżej,  w  miejscach  przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana adresu siedziby MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr"!!!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul. Pionierów 44 (w kierunku Świebodzina, przy budynku sklepu Meblostyl)

66-600 Krosno Odrzańskie

Numery NIP, REGON i KRS pozostają bez zmian.

Adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!!!

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałaych - firm!!!

 

Zarząd MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” (nr 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.), MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” nie obejmuje swoją działalnością nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.).

Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe od 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie MZGOK. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych dodatkowo zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Zarząd Związku, kontrolować będzie wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie MZGOK w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych pod rygorem kary grzywny. W związku z powyższym,  jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć do siedziby MZGOK nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazując liczbę mieszkańców oraz liczbę pojemników na jednej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości mieszanej stanowi sumę dwóch opłat. Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym na mocy uchwały 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wszelkie deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” z dniem 1 stycznia 2020 r. przestaną obowiązywać.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje o adresach punktów, które odbierają odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

a) odpady folii oraz sznurka:

- ,,ZUO-International” – adres: Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, tel: 693 196 338

b) opon (od pojazdów i maszyn rolniczych):

- ,,ABC RECYKLING” S.A. – adres: ul. Gubińska 40, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel: 68 383 58 96

UWAGA!!! W związku z nowelizacją ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) niektórzy rolnicy muszą być wpisani do rejestru o odpadach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Więcej informacji uzyskacie Państwo w artykule link: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/czesc-rolnikow-musi-wpisac-sie-do-rejestru-o-odpadach-bdo-kogo-dotyczy-obowiazek/ 

 

 

Powstała nowa strona BIP MZGOK dostępna jest pod adresem http://bip.odra-nysa-bobr.pl/

Archiwum BIP dostępne jest pod adresem http://archiwumbip.odra-nysa-bobr.pl/

 

Harmonogramy na rok 2020

odbioru odpadów komunalnych do pobrania w odpowiedniej zakładce ->klik<-

 

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego

dotyczące odpadów z działalności rolniczej, do pobrania tutaj ->klik<-

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROODPADY

Co zbieramy:

 • stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, ławy itp.
 • Dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, suszarki do bielizny
 • Zabawki dużych rozmiarów, wózki i chodziki dziecięce
 • Rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń
 • Doniczki, skrzynki, wiaderka, itp.
 • Opony od samochodów osobowych (nie więcej niż 4 sztuki)
 • Telewizory, lodówki, kuchenki i inne sprzęty gospodarstwa domowego (RTV/AGD)

Czego nie zabieramy:

 • Wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne (deski drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, rolety, grzejniki, płytki – terakota i glazura)
 • Odpady remontowe (styropian, wata szklana, dachówki i blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju szkło okienne i samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny metalowe i plastikowe, rury kanalizacyjne i ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie i kleju, opakowania po piankach montażowych)
 • Figurki ogrodowe
 • Części samochodowe, motorowery

Kontrola segregacji odpadów

W związku z informacjami od przewoźnika, pracownicy MZGOK przeprowadzili kontrole pojemników na odpady. Okazuje się, że niektórzy mieszkańcy mimo zadeklarowania selektywnej (czyli tańszej) zbiórki odpadów, nie przestrzegają zasad prawidłowej segregacji.

Wyniki kontroli publikujemy w celach informacyjnych i jeszcze nie będą wyciągane konsekwencje wobec osób nieprawidłowo segregujących odpady. Jednak jeśli systuacja będzie się powtarzała, to takim osobom zostanie naliczana opłata jak za odpady zmieszane.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych popełnianych błędów.

Plastiki, szkło i metal w odpadach zmieszanych 

W odpadach zmieszanych znalazły się puszki metalowe oraz odpady z tworzyw sztucnych.

Pojemnik na odpady zmieszane pełen metalowych puszek oraz szklany słoik. 

Pojemnik na odpady zmieszane wypełniony właściwie samymi butelkami szklanymi i słoikami wraz z zakrętkami - zakrętki powinny być zdjęte, a szkło powinno trafić do odpowiedniego pojemnika lub worka w kolorze zielonym.

Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku) - powinny znajdować się w pojemniku na plastik. Papierowe opakowanie po herbacie czy słodyczach również nie powinno trafić do odpadów zmieszanych.

Po raz kolejny - plastik w pojemniku na odpady zmieszane.

Script logo