bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe, kierunek studiów: ochrona środowiska, inżynieria środowiska.
 7. Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu:
  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy o odpadach,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ordynacji podatkowej,
  • przepisów wykonawczych do tych ustaw

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
 2. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 3. Prawo jazdy kat. B,
 4. Obowiązkowość, dokładność i dyspozycyjność,
 5. Doświadczenie - praca na stanowisku związanym z gospodarką odpadami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku,
 2. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 3. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 5. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 6. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem, sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Związku
 8. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 9. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 10. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 11. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku,
 12. Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi,
 13. Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
 14. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 15. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 16. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 17. Planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych administracji,
 18. Prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Biurze Związku,
 19. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Przewodniczącego Zarządu,
 20. Prowadzenie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 21. Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,
 22. Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, zakup materiałów biurowych,
 23. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. w Biurze Związku.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • CV z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopia dowodu osobistego.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska” do dnia 23 stycznia 2014 r. do godziny 14. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.).

Osoby, które spełniają warunki formalne zostaną zawiadomione telefonicznie lub drogą e-mailową o dalszej procedurze kwalifikacyjnej. Planowany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej to 27 stycznia 2014r.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Związku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://odra-nysa-bobr.pl/BIP/).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Wzór wymaganego oświadczenia do pobrania >tutaj<Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 06.01.2014
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 06.01.2014
Dokument oglądany razy: 6 530