bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie odpadami Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

 Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 ogłasza nabór na stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie odpadami w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo (1 rok)

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie minimum średnie.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa:
  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy ordynacja podatkowa,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 2. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym programów finansowo – księgowych,
 3. Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Tworzenie raportów i zestawień zbiorczych z danych w ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wszczynanie postępowania zmierzającego do określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 4. Przygotowanie decyzji dotyczącej umarzania i rozkładania na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie
 • o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie odpadami” do dnia 5 września 2018 r. do godziny 14:00. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.

 1. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
  • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest:administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra–Nysa–Bóbr – Wiesław Zielazny z siedzibą ul. Bohaterów W. P. 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl, tel. (68) 383 45 36
  • Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka e-mail: rodo-iod@wp.pl, tel. (68) 391 92 26
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  • jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 26.08.2018
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 26.08.2018
Dokument oglądany razy: 4 583