bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

 Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
 2. Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych.
 3. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
 4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 5. Znajomość systemu SJO BeSTi@

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie księgowości budżetowej:

 • opracowanie planu dochodów, wydatków oraz sprawozdań Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”,
 • prawidłowe i bieżące przygotowanie dowodów księgowych,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych ,
 • prowadzenie analityki do kont syntetycznych,
 • terminowe podliczanie zapisów w urządzeniach księgowych i ich uzgadnianie,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów do wypłaty,
 • sprawdzenie i rozliczanie dowodów księgowych ( kontrola wyciągów bankowych
 • kontrola raportów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych ),

W zakresie sprawozdawczości:

 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków wg określonych przepisów,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń społecznych:

 • naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,

W zakresie wynagrodzeń pracowników:

 • naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac , w tym :ZUS, podatek dochodowy i inne,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dowodu osobistego 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • nr telefonu do kontaktu z kandydatem.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Związku” do dnia 20 czerwca 2013 r. do godziny 14. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.) Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Wzór wymaganego oświadczenia do pobrania >tutaj<Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 14.06.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 11.06.2013
Dokument oglądany razy: 13 362