bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Nabór na Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

 Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
ogłasza nabór na Stanowisko ds. obsługi sekretariatu w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie minimum średnie.
 5. Znajomość obiegu dokumentów zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin i związków międzygminnych.
 6. Znajomość przepisów kadrowo-płacowych i BHP
 7. Umiejętność interpretacji zapisów ustaw.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność, znajomość obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, posiadanie czynnego prawo jazdy kategorii „B”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Organizowanie i prowadzenie dokumentacji pracy Przewodniczącego Zarządu, Zarządu oraz Zgromadzenia Związku,
 • organizowanie współpracy Przewodniczącego Zarządu ze Zgromadzeniem i Komisjami powołanymi przez Zgromadzenie,
 • Obsługa Sekretariatu Biura Związku, w tym również korespondencji wpływającej i wychodzącej,
 • Prowadzenie Zbioru Zarządzeń Zarządu i Zgromadzenia oraz przekazywanie ich do realizacji właściwym referatom Biura, przesyłanie uchwał do nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym i BIP,
 • Obsługa i znajomość obiegu dokumentów zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej
 • Organizacja przyjmowania mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu,
 • Organizacja i obsługa posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Zgromadzenia,
 • Obsługa urządzeń biurowych, centrali telefonicznej i telefax,

Wymagane dokumenty:

 • Oferta z wnioskiem o zatrudnienie
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • CV z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopia dowodu osobistego.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw obsługi sekretariatu” do dnia 21 czerwca 2013 r. do godziny 14. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.) Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Wzór wymaganego oświadczenia do pobrania >tutaj<Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 14.06.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 14.06.2013
Dokument oglądany razy: 14 267