bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Opis procedury wpisu do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra- Nysa-Bóbr”

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra- Nysa-Bóbr” tj. w gminie Bobrowice, Bytnica, Maszewo oraz Gubin - jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Efekt załatwienia sprawy

 1. Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399) i rozporządzeniach wykonawczych.
 2. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),
 • osobiście.

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek.


Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Nr 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055 / Urząd Miejski Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Akty prawne dotyczące sprawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz.1399 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 220, poz. 1447, ze zm.).

Druki do pobrania poniżej, po kliknięciu w nazwę dokumentu:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w formacie doc
 2. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w formacie pdf
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w formacie doc
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w formacie pdf
 5. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w formacie doc
 6. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w formacie pdf


Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 17.09.2015
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 17.09.2015
Dokument oglądany razy: 5 725