bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta ds. obsługi klienta Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 ogłasza nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. obsługi klientów w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie średnie,
 5. Znajomość obiegu dokumentów zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin i związków międzygminnych.
 6. Umiejętność interpretacji zapisów ustaw.
 7. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 2. Dobra organizacja czasu pracy,
 3. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii „B”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Tworzenie, prowadzenie i ewidencja baz danych w zakresie obsługi właścicieli nieruchomości na terenie Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 • Realizacja zadań związanych z obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych przez Związek od właścicieli nieruchomości, pobieranie opłat, rozliczeń, windykacji.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pobierania, ustanawiania i egzekwowania opłat.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.


Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego referenta do spraw obsługi klienta” do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 14. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)."

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 3 583