Deklaracja (nowy wzór obowiązujący od 01.01.2022r.) 

>>>do pobrania tutaj<<<

 

Wyjasnienie do nowej deklaracji zmieniającej/korekty deklaracji

>>>do pobrania tutaj<<<

 

 

Instrukcja jak pobrać i używać pliku deklaracji poniżej

Zapisany plik trzeba otworzyć a następnie wypełnić podświetlone pola.


Jeśli nie widać podświetlonych pól należy włączyć opcję "podświetl istniejące pola" w prawym górnym rogu ekranu.

 

Informacje dotyczące sposobu wypełniania deklaracji.

 

Deklarację nalży wypełniać DRUKOWANYMI literami!!!

Informacje dotyczące sposobu wypełniania deklaracji.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć:
  1. właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
  2. dzierżawcy nieruchomości,
  3. najemcy,
  4. posiadający nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władający nieruchomością.
 
W części „B” deklaracji należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat:                                                                                                                                                 
- PIERWSZA deklaracja występuje wtedy gdy właściciel nieruchomości składa deklaracje po raz pierwszy,                                                                             
- NOWA deklaracja występuje wtedy gdy właściel nieruchmosci posiada już wczesniejszą deklarację w MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" i aktualizuje dane dotyczące swojego konta np. zwiększnie liczby zamieszkiwanych osób.                                    
W części  „C” wypełnić należy dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację tj.: imię i nazwisko, nr pesel, tel. kontaktowy, adres email a w przypadku podmiotów gospodarczych należy dodoatkowo podac nr NIP. 
W części ,,C.1" należy podać adres do korespondecji.
W część „C.2” deklaracji należy podać dokładne miejsce gdzie będą wytwarzane odpady komunalne (pełny adres) a w przypadku nieruchomości, która nie ma nadanego adresu należy podać numer ewidencyjny działki.
Część ,,D" deklaracji dotyczy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Część ,,D.1" wypełniają tylko i wyłacznie właściciele nieruchomości zamieszkałych podając DOKŁADNĄ liczbę osób które zamieszkują daną nieruchomość. Następnie nalezy podać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata dla nieruchomości zamieszkałych będzie stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkałych i obecnie panującej stawki za odobiór odpadów komunalnych, czyli 32,00 zł od osoby za dany miesiąc. Przykład: 3 osoby x 32,00 zł = 96,00 zł miesięcznie.
Część ,,D.2" dodatkowo wypełniają właściciele nieruchomości mieszanych, czyli takich w przypadku któych pod tym samym adresem znajduje się nieruchomość zamieszkała + działalność gospodarcza. W tableli należy podać wielkośc pojemnika, liczbę pojemników oraz podać obecnie obowiązującą stawkę za dany pojemnik. W ostatnim wierszu tabeli należy sumować wszystkie wybrane pozycję, a następnie wykazać wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych podano w zkaładce ,,ceny". 
W części ,,D.3" właściciel nieruchomości wyraża chęć skorzystania z ulgi za kompostownie bioodpadów. Wysokość zwolnienia za kompostowanie wynosi 2,00 zł od nieruchomości (nie od osoby). 
Część ,,D.4" dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej wynosi 169,00zł (płatnosć w dwóch ratach: I rata do 15 czerwca natomiast II rata płatność do 15 grudnia). 
W części ,,E" osoba składająca deklarację lub osoba reprezentująca składa podpisy. 
Część ,,F" deklaracji wypełnia tylko i wyłącznie osoba przyjmująca deklarację, czyli pracownik MZGOK ,,Odra - Nysa - Bóbr".

 

W RAZIE JAKICHOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ OPŁĄTY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNCYH PROSIMY O KONTAKT Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD NR TEL: 68 506 52 63 LUB 791 999 502. 

 

 

 

 

Script logo