Deklaracja 

do pobrania tutaj

 

Wyjasnienie do nowej deklaracji zmieniającej/korekty deklaracji

do pobrania tutaj

 

Instrukcja jak wypełnić deklarację znajduje się poniżej

Dokładniejsze informacje jak wypełnić deklarację, które pola wypełnić i w jaki sposób, można uzyskać klikając w ten link klik

Szczegółowy opis poszczególnych pól formularza, ich znaczenia oraz sposobu wypełniania znajduje się na dole tej strony klik

W przypadku dokonania korekty konieczne jest złożenie wyjaśnienia (które jest do pobrania powyżej).

Instrukcja jak pobrać i używać pliku deklaracji poniżej

Przede wszytkim należy mieć na komputerze zainstalowany program acrobat reader, a w dalszej kolejności należy pobrać deklarację, klikając prawym klawiszem myszy tutaj, wybrać opcję "zapisz plik jako..." i zapisać plik na swoim komputerze.

Zapisany plik trzeba otworzyć a następnie wypełnić podświetlone pola.


Jeśli nie widać podświetlonych pól należy włączyć opcję "podświetl istniejące pola" w prawym górnym rogu ekranu.

 

Informacje dotyczące sposobu wypełniania deklaracji

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć

  1. Właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
  2. dzierżawcy nieruchomości,
  3. najemcy,
  4. posiadający nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władający nieruchomością.

W części „C” deklaracji należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat i wypełnić dane identyfikacyjne Należy podać NIP w przypadku podmiotów gospodarczych, a PESEL w przypadku osób fizycznych. Każdy wypełnia również dokładny adres zamieszkania.

W część „D” deklaracji należy podać miejsce gdzie będą wytwarzane odpady komunalne (pełny adres) a w przypadku nieruchomości, która nie ma nadanego należy podać numer ewidencyjny działki.
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób wypełniają tylko mieszkańcy w budynkach zamieszkałych, zaznaczając równocześnie kwadrat w jaki sposób będą zbierać odpady.

„Selektywnie” oznacza, że śmieci będą zbierane odrębnie: papier, plastik, szkło, biodegradowalne, a pozostałe w oddzielnym pojemniku. Opłata dla nieruchomości zamieszkałych będzie stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki 8,00 zł od osoby na miesiąc.
Przykład: 3 osoby zamieszkałe razy 8,00 zł = 24,00 zł miesięcznie

Zaznaczenie kwadratu „nieselektywne” oznacza zbieranie wszystkich odpadów komunalnych w jednym pojemniku. W tym przypadku opłata wyniesie 16,00 zł od jednej osoby na miesiąc.
Przykład: 3 osoby zamieszkałe razy 16,00 zł = 48,00 zł miesięcznie

Zaznaczenie kwadratu o posiadanym kompostowniku i jego pojemności będzie potrzebne w celach sprawozdawczych.

Część „E” zaznaczają właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub mieszkańcy, którzy wytwarzają odpady w nieruchomości zamieszkałej, ale posiadają również nieruchomość bądź część nieruchomości niezamieszkałej. Osoby posiadające domki letniskowe (nieruchomość niezamieszkała) wypełniają część „E”. Osoby te płacą opłaty za pojemniki według stawek za pojemniki podanych w zakładce cennik.

W części „F” należy złożyć podpis, który pod odpowiedzialnością karną potwierdza prawdziwość złożonych danych.

Script logo