Deklaracja 

do pobrania tutaj

 

Wyjasnienie do nowej deklaracji zmieniającej/korekty deklaracji

do pobrania tutaj

 

Instrukcja jak wypełnić deklarację znajduje się poniżej

Dokładniejsze informacje jak wypełnić deklarację, które pola wypełnić i w jaki sposób, można uzyskać klikając w ten link klik

Szczegółowy opis poszczególnych pól formularza, ich znaczenia oraz sposobu wypełniania znajduje się na dole tej strony klik

W przypadku dokonania korekty konieczne jest złożenie wyjaśnienia (które jest do pobrania powyżej).

Instrukcja jak pobrać i używać pliku deklaracji poniżej

Przede wszytkim należy mieć na komputerze zainstalowany program acrobat reader, a w dalszej kolejności należy pobrać deklarację, klikając prawym klawiszem myszy tutaj, wybrać opcję "zapisz plik jako..." i zapisać plik na swoim komputerze.

Zapisany plik trzeba otworzyć a następnie wypełnić podświetlone pola.


Jeśli nie widać podświetlonych pól należy włączyć opcję "podświetl istniejące pola" w prawym górnym rogu ekranu.

 

Informacje dotyczące sposobu wypełniania deklaracji

 

Deklarację nalży wypełniać DRUKOWANYMI literami!!!

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć:

  1. właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
  2. dzierżawcy nieruchomości,
  3. najemcy,
  4. posiadający nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władający nieruchomością.

 

W części „B” deklaracji należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat:                                                                                                                                                  - PIERWSZA deklaracja występuje wtedy gdy właściciel nieruchomości składa deklaracje po raz pierwszy,                                                                              - NOWA deklaracja występuje wtedy gdy właściel nieruchmosci posiada już wczesniejszą deklarację w MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" i aktualizuje dane dotyczące swojego konta np. zwiększnie liczby zamieszkiwanych osób.                                                                                                                              Następnie należy podać dokładną datę zaistninia zmiany oraz opisać przyczyne złożnia pierwszej bądź nowej deklaracji.

W części  „C” wypełnić należy dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację tj.: imię i nazwisko, nr pesel, tel. kontaktowy, adres email a w przypadku podmiotów gospodarczyć należy dodoatkowo podac nr NIP. 

W części ,,C.1" należy podać adres do korespondecji.

W część „C.2” deklaracji należy podać dokładne miejsce gdzie będą wytwarzane odpady komunalne (pełny adres) a w przypadku nieruchomości, która nie ma nadanego adresu należy podać numer ewidencyjny działki.

Część ,,D" deklaracji dotyczy wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Część ,,D.1" wypełniają tylko i wyłacznie właściciele nieruchomości zamieszkałych podając DOKŁADNĄ liczbę osób które zamieszkują daną nieruchomość. Następnie nalezy podać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata dla nieruchomości zamieszkałych będzie stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkałych i obecnie panującej stawki za odobiór odpadów komunalnych, czyli 15,90 zł od osoby za dany miesiąc.
Przykład: 3 osoby x 15,90 zł = 47,70 zł miesięcznie.

Część ,,D.2" dodatkowo wypełniają właściciele nieruchomosci mieszanych, czyli takich w przypadku któych pod tym samym adresem znajduje się nieruchomość zamieszkała + działalność gospodarcza. W tableli należy podać wielkośc pojemnika, liczbę pojemników oraz podać obecnie obowiązującą stawkę za dany pojemnik. W ostatnim wierszu tabeli nalezy sumować wszystkie wybrane pozycję, a następnie wykazać wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych podano w zkaładce ,,ceny". 

Osoby posiadające domki letniskowe (nieruchomość niezamieszkała) wypełniają część „D4”. Osoby te ponoszą opłaty za pojemniki według stawek podanych w zakładce ,,ceny" 

W części ,,E" deklaracji można wypisać wszystkie rodzaje załączników jakie zostały dołaczone do deklaracji.

W części „F” należy złożyć podpis, który pod odpowiedzialnością karną potwierdza prawdziwość złożonych danych. posiadający nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władający nieruchomością.

Część ,,G" deklaracji wypełnia tylko i wyłącznie osoba przyjmująca deklarację czyli pracownik MZGOK ,,Odra - Nysa - Bóbr".

 

W RAZIE JAKICHOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ OPŁĄTY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNCYH PROSIMY O KONTAKT Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD NR TEL: 68 888 66 14 LUB 791 999 502. 

 

Script logo