Jak segregować odpady

Nie trzeba myć butelek, opakowań czy słoików. Do kolorowych pojemników czy worków nie należy wrzucać:

 • opakowań medycznych,
 • baterii,
 • opakowań po olejach czy smarach, płynach chłodniczych,
 • opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • sprzętu AGD, RTV,
 • termometrów rtęciowych,
 • strzykawek,
 • szkła laboratoryjnego i okularowego,
 • szkła zbrojonego,
 • żarówek, świetlówek,

wymienione odpady należy oddać do PSZOK

Do pojemników w kolorze czarnym

zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach, w tym popiół (nie gorący!).

Do pojemników lub worków w kolorze niebieskim wrzucamy:

Pojemnik niebieski

papier i opakowania z papieru:

 • gazety, 
 • czasopisma, 
 • papier szkolny i biurowy, 
 • książki w miękkich oprawach, 
 • książki z usuniętymi twardymi oprawami, 
 • torebki i roki papierowe, 
 • papier pakowy, 
 • tekturę, kartony, ścinki drukarskie

Do pojemników lub worków w kolorze zielonym wrzucamy:

Pojemnik zielony

szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe):

 • butelki i szklane opakowania po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek),
 • inne opakowania szklane

Do pojemników lub worków w kolorze żółtym wrzucamy:

Pojemnik żółty

tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metalowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku, "tetra pack" i podobne):

 • zgnieciopne i puste butelki,
 • puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • czyste torebki foliowe,
 • plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, koszyczki po owocach),
 • plastikowe zakrętki

Do pojemników lub worków w kolorze brązowym wrzucamy:

Pojemnik brązowy

odpady biodegradowalne, takie jak:

 • obierki z owoców i warzyw,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, trociny

Należy pamiętać, aby NIE wyrzucać do brązowych pojemników resztek grejpfruta, gdyż niszczy on florę bakteryjną.

 

Powrót na górę strony


Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK).
 2. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt. Godziny otwarcia PSZOK określone są przez Urzędu Gminy, na terenie której Punkt się znajduje.
 3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
 4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy MZGOK oraz osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właściciela nieruchomości w MZGOK. Od w/w osób, odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie gminy oraz wypełnieniu formularza „przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki”, stanowiącego załącznik do regulaminu. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.
 5. Każdorazowo przed zdeponowaniem odpadów należy określić objętość w m3 w celu wypełnienia formularza przyjęcia odpadu.
 6. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora danych, którym jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” w Krośnie Odrzańskim. Dane będą przetwarzane wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problemowych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów.
 7. Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz maksymalnie raz w miesiącu.
 8. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów wymienionych w punkcie 12, nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
 9. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.
 10. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.
 11. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:
  • odpady niebezpieczne,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
  • żużytych baterii i akumulatorów,
  • zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego,
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE),
  • opony pochodzące z pojazdów w ilości nie przekraczającej 8 szt/rok z gospodarstwa domowego,
  • odpadów pobudowlanych i rozbiórkowych w ilości nie większej niż 1m3/m-c z gospodarstwa domowego, 
  • odpadów w postaci tekstyliów i odzieży.
 12. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
  • szyb samochodowych,
  • odpadów zawierających azbest,
  • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),
  • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  • odpady w opakowaniach cieknących,
  • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
  • wszelkie odpady w ilościach masowych,
  • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach,
  • zmieszane odpady komunalne,
 13. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 14. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 15. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela na miejscu pracownik PSZOK oraz pod numerem telefonu odpowiedniej gminy

 

Powrót na górę strony


Lokalizacja PSZOK na terenie Związku

 

 

- Bytnica – teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy (przy oczyszczalni ścieków)  - czynny  w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00, tel. 723 903 746 lub 68 391 56 00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem

- Bobrowice – teren oczyszczalni ścieków w Dychowie – czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00, tel: 600 320 294.

- Gubin – teren Oddziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gubin w Polanowicach – czynny od godz. 8:00 do 15:00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Gminy), tel: 609 412 883.                                 

- Maszewo – miejsce po dawnej bazie PGR na przeciw szkoły w Maszewie. Odbiór odpadów należy uzgadniać z pracownikiem Urzędu Gminy tel. 68 383 13 21 (wew. 41).

- Dąbie - teren przy oczyszczalni ścieków w Pławiu w 1, 3, 5 środa miesiąca w godz.od 11:00 do 14:00 oraz 2, 4 środa miesiąca w godzinach od 14:00 do 17:00, tel: 68 888 60 01.

 

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po wcześniejszym udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie danej gminy lub okazaniu uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powrót na górę strony

Script logo