1. Ceny obowiązujące od 01 lutego 2023r. za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców:

Na podstawie uchwały nr 01/2023 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr” miesięczna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od 01 lutego 2023r. wynosić będzie 39,00 zł od jednego mieszkańca. Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych mają prawo do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł (liczona od nieruchomości miesięcznie).  

  

2. Ryczałtowe roczne stawki opłat dla nieruchomości służącym celom 

rekreacyjno-wypoczynkowym:

Zarząd MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” zawiadamia, że na mocy uchwały nr 16/2021 (z dnia 29 grudnia 2021 r.) Zgromadzenie MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” od 1 stycznia 2022 r. ustaliło nową stawkę ustaliło nową stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości 191,90 zł za rok. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 575,70 zł za rok.

Termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi:
- dla pierwszej raty opłaty do 15 czerwca każdego roku,
- dla drugiej raty opłaty do 15 grudnia każdego roku. 
Script logo